Profil spoločnosti

Identifikačné údaje:

GEFOS® SLOVAKIA s.r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava

 • IČO: 35859890
 • DIČ: 2020217232
 • IČ DPH: SK2020217232
 • bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
 • číslo účtu:  2625832009/1100
 • IBAN SK06 1100 0000 0026 2583 2009
 • SWIFT TATRSKBX
 • GEFOS® SLOVAKIA, s.r.o. je zapísaná v OR vedenom okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro , vložka č. 29039/B.

 

Záruka kvality:

Všetky geodetické a kartografické činnosti sú vykonávané pod odborným dohľadom a overené autorizovaným geodetom a kartografom v súlade so zákonom NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov .

Prístrojové vybavenie:

 • totálne stanice rady Leica 1200, Leica VIVA TS 15, TS 12
 • GPS aparatúry
 • presné optické a digitálne nivelačné prístroje Leica DNA 03
 • 3D skenovací systém CYRAX HDS 3000
 • detektor podzemných vedení

Metrológia:
Metrologický poriadok spoločnosti je súčasťou systému riadenia kvality ČSN EN ISO 9001:2009. Meracia technika je pravideľne kalibrovaná v autorizovaných servisoch a kalibračných centrách.

 

Certifikát kvality ISO:
Spoločnosť GEFOS SLOVAKIA s.r.o. je držiteľom certifikácie manažérstva kvality ČSN ISO 9001:2009.

 

BOZP a PO:
V oblasti BOZP a PO vykonáva firma pravidelné školenia svojich zamestnancov a dbá o dodržiavanie a plnenie príslušných zákonov  a vyhlášok.

 

Politika kvality